Вход хотелиери / ресторантьори, потребители

Потребителско име

Парола

News

22.5.2019 г.

Имоти Експо в Бургас

На 7 и 8 юни в зала 4 на Експо център Флора ще се проведе петото юбилейно изложение „Имоти Експо...

повече информация

16.5.2019 г.

България: красиви жени, евтин...

Това пишат чуждите медии за летните почивки по нашето Черноморие Парти-почивка в България - с...

повече информация

3.5.2019 г.

Изложение - договаряне на...

От 14 до 16-ти май в Експо център „Флора“ Бургас ще се проведе изложение-договаряне...

повече информация

8.4.2019 г.

Слънчев бряг е най-евтин за...

За една година цените в българския курорт са паднали с над 10% Българският курорт Слънчев бряг е...

повече информация

25.3.2019 г.

НАЙ-ДОБРИТЕ МЛАДИ BG БРЕЙКЪРИ...

Второто издание на Националния брейк денс турнир в Бургас обещава да взриви тази събота, 30 март,...

повече информация

Инфо

обратно 10.12.2018 г.

Мярка 12: "Капацитет за растежа на МСП"

 

                

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.

Местна Инициативна Група Поморие

Открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП"

Основна цел на процедурата: Постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на МСП на територията на МИГ Поморие, с оглед повишаване на производителността и експортния им потенциал. Особен акцент се поставя върху качеството на продуктите и услугите на предприятията, потенциала им за реализиране на по-високи резултати във веригата на формиране на добавена стойност и бързото осигуряване от тяхна страна на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономика и конкурентна среда.

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Процедура за подбор на проекти за изпълнение на мярка 12: "Капацитет за растежа на МСП" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Поморие с три крайни срока за кандидатстване.

 

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.

 

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии. Дейностите да са насочени към:

- повишаване на производителността; и/или

- ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии) чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес и/или

- подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или

- въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или

- разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или

- диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

 

2. Дейности за информиране и публичност.

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация” 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359.

 

4. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Първи краен срок за подаване на проектните предложения - 28.02.2019 г, 16:00 часа.

Втори краен срок: 31.07.2019 г., 16:00 ч.   

Трети краен срок: 31.12.2019 г., 16:00 ч. (Приемът по втори и трети краен срок за подаване на проектни предложения ще се проведе в случай, че са налични остатъчни средства от предходния  краен срок.

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

 

5. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА 

Бюджет по процедурата за 1-ви период на прием е: 1 200 000 лв.

Бюджет по процедурата за 2-ри период: остатъчни средства след приключването на първия прием.

Бюджет по процедурата за 3-ти период: остатъчни средства след приключването на първия и втория прием.

 

6. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект –    30 000 лв. (15 338,76 евро)

Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект – 300 000 лв. (153 387,56 евро)

Максимален размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 лв (200 000 евро).

Максималният интензитет  на  безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

 

7. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Николай Бояджиев, office@mig-pomorie.eu, 0877 909 333;

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

-   на сайта на Сдружение „МИГ Поморие“ - http://mig-pomorie.eu/;

-   на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - http://www.eufunds.bg.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Този документ е изготвен в рамките на Споразумение за изпълнение на Стратегия за “Водено от общностите местно развитие” № РД50-10/25.01.2017 г. по подмярка  19.2. „Прилагане на операции в рамките на СВОМР на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020.