Вход хотелиери / ресторантьори, потребители

Потребителско име

Парола

News

1.3.2019 г.

Държавата прекратява договора...

Правителството прие Решение за едностранно прекратяване на договора за предоставяне на концесия...

повече информация

25.2.2019 г.

Дюната край "Смокиня" е...

Безвъзвратно е унищожена разораната от багер бяла дюна на къмпинг „Смокиня”. Това е заключението...

повече информация

11.2.2019 г.

Ранна резервация на почивка...

При ранни резервации могат да се спестят до 50% от това, което бихме заплатили, ако изберем в...

повече информация

17.1.2019 г.

Разораните дюни край...

Разораните дюни край "Смокиня" - как хем са защитени, хем са частна собственост? Как прочулият се...

повече информация

4.1.2019 г.

Венеция въвежда до €10 такса...

Не е ясно дали таксата ще замени градския данък, наложен на туристите в хотела Венеция получи...

повече информация

Инфо

обратно 10.12.2018 г.

Мярка 12: "Капацитет за растежа на МСП"

 

                

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.

Местна Инициативна Група Поморие

Открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП"

Основна цел на процедурата: Постигане на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на МСП на територията на МИГ Поморие, с оглед повишаване на производителността и експортния им потенциал. Особен акцент се поставя върху качеството на продуктите и услугите на предприятията, потенциала им за реализиране на по-високи резултати във веригата на формиране на добавена стойност и бързото осигуряване от тяхна страна на пазарна устойчивост при условията на силно динамична икономика и конкурентна среда.

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Процедура за подбор на проекти за изпълнение на мярка 12: "Капацитет за растежа на МСП" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Поморие с три крайни срока за кандидатстване.

 

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия.

 

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии. Дейностите да са насочени към:

- повишаване на производителността; и/или

- ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии) чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес и/или

- подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или

- въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или

- разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или

- диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

 

2. Дейности за информиране и публичност.

Пълният набор от мерки за информиране и публичност (визуализация), които бенефициентите трябва да прилагат при изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ, се съдържа в „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация” 2014-2020, който може да бъде намерен на интернет страницата на Управляващия орган: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=359.

 

4. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Първи краен срок за подаване на проектните предложения - 28.02.2019 г, 16:00 часа.

Втори краен срок: 31.07.2019 г., 16:00 ч.   

Трети краен срок: 31.12.2019 г., 16:00 ч. (Приемът по втори и трети краен срок за подаване на проектни предложения ще се проведе в случай, че са налични остатъчни средства от предходния  краен срок.

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се осъществява изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

 

5. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА 

Бюджет по процедурата за 1-ви период на прием е: 1 200 000 лв.

Бюджет по процедурата за 2-ри период: остатъчни средства след приключването на първия прием.

Бюджет по процедурата за 3-ти период: остатъчни средства след приключването на първия и втория прием.

 

6. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ

Минимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект –    30 000 лв. (15 338,76 евро)

Максимален размер на безвъзмездната финансовата помощ за проект – 300 000 лв. (153 387,56 евро)

Максимален размер на общите допустими разходи за всеки проект е в рамките на 391 166 лв (200 000 евро).

Максималният интензитет  на  безвъзмездната финансова помощ (БФП) е до 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проекта.

 

7. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лице за контакт: Николай Бояджиев, office@mig-pomorie.eu, 0877 909 333;

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

-   на сайта на Сдружение „МИГ Поморие“ - http://mig-pomorie.eu/;

-   на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - http://www.eufunds.bg.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Този документ е изготвен в рамките на Споразумение за изпълнение на Стратегия за “Водено от общностите местно развитие” № РД50-10/25.01.2017 г. по подмярка  19.2. „Прилагане на операции в рамките на СВОМР на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020.